گزارش یکسالە کولبر نیوز ٢٠١٩

کولبر نیوز

مردمِ حق‌طلب و مقاومِ کوردستان سال سختی را پشت سر گذاشتند.
 پاییز ۲۰۱۹ با فرود آمدن بمب‌های مرگ‌بار دولت فاشیست ترکیە بر سر مردم روژآوا آغاز شد، با سرکوب گسترده اعتراضات  مردم  ایران و کردستان در آبان‌ماه ادامە پیدا کرد و با مفقود شدن دو برادر کولبر در کوهستان‌های سخت هورامان ادامه یافت که یکی از آنها تنها ۱۴ سال داشت و  جسدش پس از چهار روز با مشت‌های گرە کردە پیدا شد. مرگی کە چند روز همە را بهت زدە کرد، اما در میان انبوە خبرها چیزی کە هرگز توجە کسی را بە خود جلب نکردە است، اخبار مربوط بە کولبران است. مردمانی کە هستند اما و دریغا که بازنمایی نمی‌شوند. مردمانی کە در منطقە‌ای کە قانون بە تعلیق درآمدە است در وضعیت استثنایی، در صفر مرزی بەدنبال امرار معاش خود هستند. اما سَهمِ آنها اگر گلولەای نباشد کە حتی پایین‌ترین رده‌های نیروهای مسلح یعنی سربازان هم حق شلیک به آنان را دارند، برف و بوران، سقوط از پرتگاه، گرمای سوزان، مین و تصادفات جادەهای مرگ‌بار آنها را تهدید می‌کند. شاید معنی‌دارترین تعریف برای کلمە کولبر "جان برای نان" باشد. این تعریف هنگامی برای ما روشن می‌شود کە داستان این مردمان را بشنویم و نگاهی بە آمار جانباختگان و مجروحین بیاندازیم و از خود بپرسیم چرا کسی مجبور می‌شود برای امرار معاش از تن و جسمِ خود همچون ابزار استفادە کند؟
کولبری نشانە اعتراض نیست، خودِ اعتراض است. اعتراض بە فساد و بی‌عدالتی سیستماتیک و حساب شدە دولتی اشغال‌گر در مناطق محروم نگاه داشته شده حاشیەای و مرزی. کولبری  تجسم و جلوه‌های نابرابری و ستمی تاریخی بر یک ملت است، ستم به مردمانی که بە درازای تاریخ نادیدە گرفتە شده‌اند اما همچنان در اشکال مختلف دست به مقاومت و مبارزه می‌زنند.

لینک گزارش یکسالە کولبر نیوز بە صورت pdf

02 ژانویه, 2020